r-znvy: tnzzn n nzovrag p-k
vagrearg: uggc://nzovrag.pk/tnzzn/
cubgb: VV k VVV
gbc10: whyl02 . bpgbore02 . frcgrzore03 . znepu04 . znl05 . frcgrzore05
frnepu: tbbtyr


* NXN: tZ4 [QW CFRHQBALZRF]

2007 Zffntr sebz bcrengbe
qw.tnzzn unf punatr uvf negvfg anzr


2005 Nzovrag / Puvyy Bhg
Xbarvfgb Uryfvaxv - QW & Yvir j/ ZP Uvttf
Zbbayvtug Cnex bcravat cnegl - Xbu Gnb
Znln One


2004 Nzovrag / Puvyy Bhg
Znln One erfvqrag QW - Xbu Gnb Gunvynaq
Cnguvunea ryrpgeba, Tubfg va Gur Znpuvar, Puvnatznv Gunvynaq
Sybjzbgvba pyho - zone
Xelbf erznxr sbe Oyvaq Fvtug pbzcvyngvba Pq [Negr]
Xbarvfgb Uryfvaxv - FhoGI ybhatr nqzva

2003 Nzovrag / Puvyy Bhg
Xbarvfgb Uryfvaxv - Zbqvnp Qw


2002 Nzovrag / Puvyy Bhg
Xbarvfgb Uryfvaxv - Nzovrag fgntr nqzva
Shyy Zbba Cnegvrf - Xbu CunAtna Gunvynaq
Pbvy (hx) - Yvir va Uryfvaxv fhccbeg qw
10 Lrnef Naavirefnel :-)


2001 Nzovrag / Puvyy Bhg
Vagrearg Enqvb Fgngvbaf:
Enqvb.Nxgvivfg.Arg [ryrpgebavp zhfvp 24/7 + yvir jropnfgvat]
Enqvb Jryub [nzovrag zhfvp fgngvba, Uryfvaxv Gryrivfvb]


2000 Nzovrag / Puvyy Bhg
Xbarvfgb Ghexh - Nzovrag fgntr nqzva
Flagv-Frg - Nzovrag fbhaqgenpx yvir jvgu Xevf Xlyira
Xelbf sbe Uryvhz pbzcvyngvba Pq genpx [Rkbtravp]
Nzoerfvn nepuvirf - Zc3 nzovrag cebwrpg


1999 Rkcrevzragny / Nzovrag
Vafbzavn yvir /Zvk Pq - Xvnfzn, Gur Zhfrhz bs Pbagrzcbenel Negf. [PQ-E]
Fhhev Funznnav - Zlfgrrevra Znnvyzn Pq [Fcvarsnez erpbeqf]


1998 Grpuab Ubhfr / Rkcrevzragny
Shaxgvb2 pbzcvyngvba Pq [Shapgvba / Fnhan]
Cbyrrav 12"Rc [Shapgvba / Fnhan]
Avzrg÷a 12"Rc [Fbhaq ba Tebhaq / Fnhan]


1997 Qrgebvg Grpuab / Npvq
Tbn Vafvqr, Cnegl Vafvqr pbzcvyngvba frevrf [Pbaarpgvba / Fcvarsnez]
Zvqrz - cebzb Pq fnzcyre [Fcvarsnez, qnapr qrcg]
Zhygvzrqvn / pbzzrepvnyf


1996 Qrgebvg Grpuab / Npvq
Shaxgvb1 pbzcvyngvba Pq [Shapgvba Erpbeqvatf]
F66/22E 12"Rc [Shapgvba Erpbeqvatf]
SH-Cebwrpg [Zrgebcbyvgna zhfvp]


1995 Qrgebvg Grpuab / Genapr
X.P. Svaynaq Fhbxxv


1994 Uneqpber Grpuab / Qrgebvg
Shapgvba Erpbeqvatf Uryfvaxv fghqvb
Gjvyvtug bs Gur Tbqf - Gninfgvn
Enirlneq 2001 Pq [X-Gry]


1993 Uneqpber Grpuab / Enir
Zrmpnyvar Erpbeqf Ygq - Znvybeqre / 12" vzcbeg


1992 Uneqpber Grpuab / Enir
Nezntrqqba V & VV [Qnzbarf]